1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Sklep Internetowy DB GARDEN dostępny pod adresem internetowym www.dbgarden.pl, prowadzony jest przez firmę DB Garden Beata Solpa, Dawid Solpa Sp. cywilna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6121882203, Regon: 525742896.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, wymagań technicznych.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów nie będących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 5. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

2. DEFINICJE

 

1) CENA to określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek VAT) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Jednakże Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.

2) DZIEŃ ROBOCZY to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3) FORMULARZ REJESTRACJI to formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

4) FORMULARZ ZAMÓWIENIA to interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

5) HASŁO to ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (co oznacza nieujawnianie go osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu.

6) KLIENT to osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna która nie posiada osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy;

7) KONSUMENT to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8) KONTO to Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Login) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Dla zalogowania się przez Klienta na swoje Konto konieczne jest wcześniejsze dokonanie rejestracji na stronie Sklepu. Konto ma różne funkcje, a w szczególności umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień.

9) KOSZYK to usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Strony Internetowej, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Produktów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ewentualnie kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Produktów, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

10) PRODUKT to dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty będące rzeczami ruchomymi oferowane na stronie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe.

11) PROMOCJA to szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, dotyczące specjalnej oferty Sklepu Internetowego obowiązującej w określonym czasie, z której Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.

12) PRZEDSIĘBIORCA to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

13) REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG to dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

14) SKLEP INTERNETOWY to platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.dbgarden.pl

15) SPRZEDAWCA to DB Garden Beata Solpa, Dawid Solpa Sp. cywilna NIP 6121882203, Regon: 525742896, adres: ul. Szarotek 9, 59-700 Bolesławiec

16) UMOWA SPRZEDAŻY to czynność cywilnoprawna w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów w zamian za uiszczenie przez Klienta ceny powiększonej o opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem nie będącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.

17) ZAMÓWIENIE to oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta.

 

3. KONTAKT ZE SKLEPEM

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Szarotek 9, 59-700 Bolesławiec
 2. Adres e­mail Sprzedawcy: kontakt@dbgarden.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 604081096
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 04109015220000000142834718
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 9:00 do 17:00

 

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową obsługującą javascript
 2. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail),
 3. c) włączona obsługa plików cookies,

 

5. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

6. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 

 1. Dla założenia Konta w Sklepie konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracji.
 2. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu dostawy, adresu email, numeru telefonu.
 3. Założenie Konta i świadczenie go w Sklepie jest nieodpłatne.
 4. Konto świadczone jest przez czas nieoznaczony.
 5. Logowanie się przez Klienta na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 7. Założenie Konta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.

 

7. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu w ten sposób, że należy kolejno:

A) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
B) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
C) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
D) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji ­ wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia (imienia i nazwiska) oraz adresu (ulicy, numeru domu/mieszkania, kodu pocztowego, miejscowości, kraju), na który ma nastąpić dostawa Produktu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego).
E) w przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu;
F) wybrać oczekiwaną formę dostawy oraz sposób płatności
G) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.

 1. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie wysyła bez nieuzasadnionej zwłoki wiadomość elektroniczną do Klienta z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 3. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz inne ewentualne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług.
 4. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa.
 5. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

 

8. SPOSOBY, TERMINY i KOSZT DOSTAWY

 

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy zamówionego Produktu:
  A) przesyłka kurierska,
  B) przesyłka kurierska pobraniowa
  C) dostawa z montażem
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się za stronach Sklepu.
 4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 6. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

 

9. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 2. A) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
 3. B) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 4. C) płatności elektroniczne za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu,
 5. D) płatność kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu.

 

 1. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych sposobów płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

10. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e­mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e­mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. Przetwarzanie oraz ochrona danych osobowych

 

12. PRZETWARZANIE ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator, tj. DB Garden Beata Solpa, Dawid Solpa Sp. cywilna
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby poszanować prywatność i zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika, pozyskanym za pośrednictwem e-sklepu.
 3. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem e-sklepu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z korzystaniem z e-sklepu, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (w tym na przykład w celach handlowych i marketingowych).
 6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności e-sklepu.
 8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, a w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w prawnie uzasadnionych celach Administratora – na czas zgodny z przepisami prawa.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 13. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w formie profilowania.
0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu